ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-28

Designing for Interaction

Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices
a book by Dan Saffer

เกี่ยวกับ

ตัวอย่าง Excerpts: Chap 1 | The Laws of Interaction Design | Personas | Visual Interaction Design

คนเขียนเค้าแนะนำหนังสือ/บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน for further reading ด้วย ลองไปตามอ่านได้

related title: Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design by Jenifer Tidwell

tags: | | | | | |

No comments: