ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-06-04

OpenSearch

OpenSearch is a set of simple formats for the sharing of search results. Any website that has a search feature can make their results available in OpenSearch format. Other tools, like web browser integrated search service, can then read those search results.

See what major browsers will do with this OpenSearch: Firefox 2, IE 7, and Opera 9.

tags:

No comments: