ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-04-10

Aditya Assarat

Aditya Assarat เป็นผู้กำักับชาวไทยที่ได้รับเลือกให้ไป "ฝึกงาน" ในโครงการ The Rolex Mentor and Protege Arts Initiative
โดยไปฝึกอยู่กับ Mira Nair ผู้กำกับหญิงชาวอินเดีย (Monsoon Wedding)

No comments: