ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-03-17

Eclipse Callisto

Probably its the end of Eclipse plug-in dependencies hell,
the Callisto Simultaneous Release is coming to town !

Install latest release of 10 major Eclipse plug-ins with ease:

  1. Install Eclipse 3.2 M5a (or newer)
  2. Points the Update Manager to the Callisto update site
    http://download.eclipse.org/callisto/releases
    and select any/all features you like to install

Hope this time I can, finally, try the Web Tools Platform - -

1 comment:

PPhetra said...

ดีแฮะ
ลดอาการขยาด + ขี้เกียจ (ต่อการทดลองใช้ plugin)
ลงไปได้