ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-02-24

No right left

[ FICTION ]

One day, Thaksin got something wrong with his brain so he went to see a doctor.

After a medical examination, the doctor told him:

“Your brain has two parts:
one is left, and another is right.”

“Your left brain has nothing right.
Your right brain has nothing left.”

from onopen.com

No comments: