ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-16

Wikipedia vs Britannica

Raul654 writes "Nature magazine recently conducted a head-to-head competition between Wikipedia and Britannica, having experts compare 42 science-related articles. The result was that Wikipedia had about 4 errors per article, while Britannica had about 3. However, a pair of endevouring Wikipedians dug a little deeper and discovered that the Wikipedia articles in the sample were, on average, 2.6 times longer than Britannica's - meaning Wikipedia has an error rate far less than Britannica's."

No comments: