ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-14

GeSHi - Generic Syntax Highlighter

GeSHi is a PHP syntax highlighting class. It supports a wide range of popular languages for highlighting (ASP, bash, C+, CSS, Delphi, HTML, Java, JavaScript, etc.). Output format is highly customisable.

No comments: