ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-15

OpenSolaris i18n & L10n

OpenSolaris Community: Internationalization and Localization

This community is to aid Internationalization and Localization of OpenSolaris software components. By participating in this community, together, we will be able to make OpenSolaris to speak your languages and cultural conventions even better.

translating message in OpenSolaris

No comments: