ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-15

avoiding tagsonomy misconception

1st thing to remember, whilst they looks and sounds quite similar, tagsonomy has nothing to do with thaksinomic !

anyway, amazingly, they may produce something sounds very similar ! :

I'm not a "fix leg" na (if you're not Thai and not understand this, it's not your fault) :P

No comments: