ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-19

Ajaxxxx

What's new in the world of Ajax-based web developement ?

keep read:

Ajax toolkit

for calling a server-side function directly from a client side (JavaScript):

  • JPSPAN (PHP)
  • SAJAX (ASP ColdFusion Io Lua Perl PHP Python Ruby)

No comments: