ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-15

Choosing an XML editor

Alastair Dunning posted this to the TEI list today :-

AHDS Literature, Languages and Linguistics has recently published a new Information Paper on XML editors.

With a large number of XML editors now available, this Information Paper serves as an introduction to the different features XML editors can have and the extent to which these features are implemented. It also presents the result of an evaluation exercise where different user groups tried a number of the editors.

The article is based on a study by Thijs van den Broek, Benchmarking XML editors, undertaken in 2004. The evaluation includes results of the survey van den Broek undertook via the TEI website.

AHDS Literature, Languages and Linguistics is hosted by the Oxford Text Archive.

No comments: