ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-22

JOnAS - Open source J2EE server

JOnAS for Java Open Application Server.

JOnAS provides support of J2EE 1.4 including EJB 2.1, JTA 1.0.1, JDBC 3.0, J2EE CA 1.5, JMX 1.2, JNDI 1.2.1, JMS 1.1, JavaMail 1.3, Servlet 2.4, JSP 2.0, JAAS 1.0, JACC 1.0, Web Services 1.1, JAX-RPC 1.1, SAAJ 1.2, JAXR 1.0, J2EE Management 1.0, JAF 1.0, JAXP 1.2 specifications.

JOnAS 4.3.2 has been certified to be complied against Sun J2EE 1.4 Certification Test Suite

A project by ObjectWeb - Open Source Middleware.

1 comment:

Unknown said...

ผมลงไว้ทดลองใช้เหมือนกัน
ตัว admin ก็ทำไว้ดีกว่า jboss (3.0.x)
แต่ก็ไม่ค่อยได้ test อะไรมาก
เพราะช่วงหลังๆ เปลี่ยนไปใน spring framework
ตัว ejb container ก็เลยตกกระป๋องไป

แต่ที่คิดว่าจะแยกออกมาใช้ ก็คือส่วน JORAM (JMS)
ดูเหมือนจะทำได้ดีที่เดียว