ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-10

Java VM Lite

If, one day, Java became a real free software one .. this is what I wished somebody will make it happen (or if I can do it, I will try).

Java VM Lite is a latest regular Java VM that:

  • has no deprecated package/interface/class/method/etc.
  • has only one best way, if possible, to do one thing. for example, has only Swing toolkit and no AWT toolkit (still keeps other AWT things, like IM, event handler, etc.), only java.nio and no java.io, etc.
  • doesn't contain things that most of the new applications never use them (like CORBA stuffs).

Obviously, this will breaks backward compatibility. Java VM Lite will not runs old Java apps. But thinking other way, old Java VM will not runs Java apps that use new API anyway.

Love to see a smaller Java runtime.

No comments: