ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-09

Open-source CAD software, from Thailand

SketchBoard™ is a sketch oriented CAD software. It is a tool for helping Architects and Designers to develope their design by sketching. This software would help designing architecture, interior and industrial design.

The project has developed by Pojchara JATUPOJ of the Computer Aided Design program, Department of Architectural, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University (ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

The program is based on OpenGL and Qt libraries. It runs on Windows. Source code also available.

Freeze :)

No comments: