ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-27

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Get the quick brown Firefox now.

(You know who is the lazy dog)

Adapted from a phrase in the Spread Firefox website.

1 comment:

Gowza said...

who is the lazy doggggg????

:D