ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-05

Improve your Java performance, use Trove

Admire a great convinience of Java Collections Framework, but all your data are primitive types and don't want to bother the wrapper class performance tradeoff ?

Use Trove.

Eye on performance: The Trove collection classes (intro article)

GNU Trove: High performance collections for Java (project home)

No comments: