ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-02

missing pieces

Thai OO.o continued

revised lots of translations last night + added new translations.
it seems like the GSI file I playing with now is a one extracted from 1.1.2 source.
so it didn't well intregrated with the 1.1.1 source in my disk,
some translationed strings cannot find their way in the source code.

have to go to school for cvsing, can't do it from here.
may be next week, after presentation.

----

missing pieces, have to find way out

sbasic66.zip
wordbook66.zip
autotextshare66.zip
shared66.zip
autocorr66.zip
schart66.zip
pallettes66.zip
autotextuser66.zip
swriter66.zip
smath66.zip
scalc66.zip
simpress66.zip
sdraw66.zip

+ thailand.bmp (map)
for extras/source/templates/wizard/bitmap

No comments: