ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-01

May Day

there's demonstration today on The Mound, just in front of my flat. ---- From WordNet (r) 2.0 : May Day (n) :
  • observed in the United States to celebrate the coming of spring;
  • observed in Russia in honor of labor
[syn: First of May, May 1] ---- different point of views.

No comments: