ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-11

CFLAGS for Pentium M

Some sez Pentium M is architecturally more close to Pentium 3, with few additional features from Pentium 4, and big L2 cache. Thus, in general, gcc optimization should treat it as Pentium 3. In other words, *NOT* Pentium 4. But some also reported that they got a good experience with -march=pentium4. Meanwhile, Intel website suggests -mcpu=pentium4 for Pentium M. But that's probably only for its own C++ compiler (ICPC) ? And seems like the new gcc (may be after 3.3.3 or 3.4) will support "pentium-m". Gentoo CFLAGS Central gcc's Intel 386 and AMD x86-64 Options แล้วจะเชื่อใครดีล่ะเฮีย? after few researches, may be i will go with this: CFLAGS="-pipe -O2 -march=pentium3 -mmmx -msse -msse2 -mfpmath=sse -maccumulate-outgoing-args -funroll-loops -fforce-addr -ftracer -fmove-all-movables -falign-functions=64 --param max-gcse-passes=4"

No comments: