ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2010-03-31

FTP, we don't beli(e)ve you.

Moving bits securely. Go SSH File Transfer Protocol (SFTP) or Secure Copy (SCP) !

Photo from a street sign on the side of Bangkok Metropolitan Office plaza (Giant Swing).

technorati tags: , ,

No comments: