ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-12-12

Provinces of Thailand HTML selection box

HTML option's values according to TIS 1099-2535 Standard for Province Identification Codes for Data Interchange

ค่า value ของแต่ละ option ตาม รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล (มอก. 1099-2535)

download: จังหวัดในประเทศไทย HTML selection box

technorati tags: , ,

No comments: