ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-12-05

Gant - Groovy Ant

“A Groovy-based build system that uses Ant tasks, but no XML.”

Gant เป็นเครื่องมือประกอบสร้างซอฟต์แวร์ (build system) ที่ใช้ Ant ทำงาน และใช้ภาษา Groovy กำหนดค่าต่าง ๆ (แทนที่จะใช้ภาษา XML)

ตัวอย่าง (จากเว็บไซต์ Gant):

includeTargets << gant.targets.Clean
cleanPattern << [ '**/*~' ,  '**/*.bak' ]
cleanDirectory << 'build'

target ( 'default' : 'The default target.' ) {
  println ( 'Default' )
  depends ( clean )
  Ant.echo ( message : 'A default message from Ant.' )
  otherStuff ( )
}

target ( otherStuff : 'Other stuff' ) {
  println ( 'OtherStuff' )
  Ant.echo ( message : 'Another message from Ant.' )
  clean ( )
}

แนวการพัฒนาของ Groovy/Grails อย่างหนึ่งที่ต่างจาก Ruby/Rails ที่พอสังเกตได้ก็คือ Groovy/Grails จะพยายามใช้/หรือทำงานร่วมกับเครื่องมือ/ไลบรารีที่มีอยู่แล้ว เช่น Jetty, Hibernate หรือกรณี Ant ในที่นี้ (ซึ่งแต่ละแนวก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกัน)

technorati tags: , ,

1 comment:

veer said...

มีแบบ Maven เปล่า?