ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2007-04-18

Scholarship for Research Master's in Shortest Path Algorithm @ SIIT

Part of “Large-Scale Transportation Simulator” project,
School of Management Technology, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University.

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับนักศึกษา ทุนการศึกษาทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
(เริ่มเรียน มิ.ย. 2550)

รายละเอียดงานวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อศึกษาระบบการจราจรในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพ โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์

งานวิจัยจะเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อเส้นทางที่สั้นที่สุด บนเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยต้องคำนึงถึงเวลาในการค้นหาและประสิทธิภาพของเส้นทาง

คุณสมบัติ

 • วศ.บ. หรือ วท.บ. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาใกล้เคียง
 • เกรดเฉลี่ยป.ตรีสูงกว่า 3.00
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมดี-ดีมาก
 • มีความรู้ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • มีความรู้การใช้งาน GNU/Linux เป็นอย่างดี
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็ว
 • ภาษาอังกฤษดี (TOEFL PBT >= 530 ; TOEFL CBT >= 175 ; IELTS >= 6.0 ; TU-GET >= 550)

การสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่:
http://www.siit.tu.ac.th/program/post_general.html#download

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำเนาเอกสารผลการสอบภาษาอังกฤษ) ไปที่อาจารย์ที่ปรึกษา:

ดร. ชวลิต จีนอนันต์
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
131 หมู่ 5 ถนนติวานนท์
ต.บางกะดี อ.เมือง
ปทุมธานี 12000
 • ใบสมัครที่ส่งมาก่อนจะมีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ก่อน
 • ปิดรับสมัครทันทีเมื่อได้จำนวนนักศึกษาตามต้องการ
 • จดหมายแนะนำตัว สามารถส่งในวันสัมภาษณ์ได้

หมดเขต 31 พ.ค. 2550

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล: c h a w a l i t AT siit .tu .ac .th
 • โทร: 0-2501-3505 ต่อ 2112 (วิทยาเขตบางกะดี)
  0-2501-3505 ต่อ 2110 (คุณอุสนี, เลขาภาควิชา)

ตรวจสอบรายละเอียดด้านหลักสูตรและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่: http://www.siit.tu.ac.th/program/postgrad.html

technorati tags: ,

No comments: