ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-07-01

Standpedia

— Social encyclopedia of belief

แปลเอาเอง / my own interpretation: "standing points of view" encyclopedia :P

ถ้าเกิดว่าเราสามารถวิเคราะห์ข้อความใน Wikipedia แล้วเอามาเชื่อมโยงกันแบบ Standpedia ได้โดยอัตโนมัติล่ะ ? ... "ในหัวข้อนี้ ย่อหน้านี้สนับสนุนย่อหน้านี้ แต่ถูกขัดแย้งด้วยอีกย่อหน้าหนึ่ง ซึ่งอีกย่อหน้่าหนึ่งก็สนับสนุนการขัดแย้งนี้"

via pok

tags:

No comments: