ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-20

Our Digital Alphabets

“If computer programs are pens, then think of file formats as alphabets. There is nothing wrong in selling overpriced pens, as long as cheap models also exist. But the whole thing is contingent on everybody using the same alphabet, without needing to pay fees or learn special secrets. OpenDocument is the digital version of our alphabets.

Everybody's Guide to OpenDocument

No comments: