ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-04

Sharing is what you do with media.

An Interview with Ourmedia.org's J.D. Lasica. Ourmedia.org is a glassroots media hosting provider, offers free storage and free bandwidth for videos, audio files, photos, text or software. Most of the media published is in some form of free/open licenses such as GPL, Public Domain, or Creative Commons.

The interview also mentioned Flickr.

No comments: