ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-08-20

a good die young, the best live forever

Mo Mowlam (September 18, 1949 - August 19, 2005), a woman who bring peace to Northen Ireland.

Died at 55, she live just long enough to witnessed the end of the Provisional IRA's armed campaign.

Reading these tributes, you will know that she live longer than her life – forever.

No comments: