ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-27

Web Developer Extension for Firefox/Mozilla

got it from: Three Cheers for Firefox's "Web Developer"

it's a tool that will greatly help you out in your CSS, HTML fine tuning process.

Web Developer Extension by Chris Pederick

1 comment:

Unknown said...

You may also like to look at this
http://www.squarefree.com/shell/

It's an interactive shell that let you
experiment with JS & Dom interactively.