ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-16

Outstanding Student Program

recruiting season comes ...

โครงการรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549

No comments: