ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-05

Informatics

สำนักวิชา/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่ใช้คำว่า Informatics ในประเทศไทย (เท่าที่หาเจอตอนนี้)

 • คณะสารสนเทศศาสตร์ (Faculty of Informatics) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • สาขาวิชาการบริหารจัดการระบบ (System Administration)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและโมไบล์ (Network and Mobile Technology)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ (Faculty of Informatics) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
  • สาขาสารสนเทศศาสตร์ (Information Science)
  • สาขาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication)
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • สาขาสื่อนฤมิต (New Media)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (School of Informatics) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (Communication)
  • หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
  • หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ (Information Management)
  • หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
 • Informatics Option, Computer Science Program สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ (Master of Engineering Program in Informatics) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Master/Doctor of Business Informatics Program มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ครอบคลุมสาขาไม่เท่ากัน และใช้คำแปลไทยไม่เหมือนกัน

No comments: