ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-12

Banned from Slashdot

เข้า Slashdot ไม่ได้

Your ISP has been banned from Slashdot due to a denial of service attack originating from within its network. Please contact your system administrator.

Access Time: 00:44 UTC+2; My ISP: Acor, Berlin, Germany.

Great.

No comments: