ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-14

John Cowan's RELAX NG slides

RELAX NG: DTDs on Warp Drive
A 126-slides presentation on RELAX NG, an alternative XML schema language.
Formats: OpenOffice.org, PowerPoint, PDF.

No comments: