ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-06

Earth Science and Astronomy - LESA Project

ตะกี้ค้น ๆ เรื่อง ไกอา ก็ไปเจออันนี้เข้า

โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ หรือ โครงการลีซ่า (LESA: Learning module on Earth Science and Astronomy) เป็นโครงการวิจัยโดย หอดูดาวเกิดแก้ว ภายใต้การอุดหนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่ให้แก่ครูและนักเรียนได้นำไปใช้

มีทั้งเรื่อง บรรยากาศ ธรณี น้ำ พลังงาน สิ่งมีชีวิต และอวกาศ

ลิงก์อื่น ๆ

No comments: