ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-15

Anaphora Resolution, Java implementation

JavaRAP, from National University of Singapore
Java implementation of the seminal Resolution of Anaphora Procedure (RAP) algorithm (Lappin and Leass, 1994).

GuiTAR, from University of Essex
Java implementation of the MARS pronoun resolution algorithm (Mitkov, 2002).

No comments: