ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-25

Running Acrobat 5 for Linux on Solaris 10

ใช้ Acrobat Reader สำหรับลีนุกซ์ บน โซลาริส 10 (มีภาพหน้าจอ)

Alan DuBoff was running the Linux version of Adobe Acrobat Reader in Solaris 10 on AMD64. With its linux compatibility, it is possible to run Linux applications on Solaris 10 out-of-the-box (no recompilation required).

No comments: