ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-21

Collective Intelligence, Social Network, Education

People: Paul Ham at Harvard School of Law, Mark Ranford, Korakot, .. me?

Projects:

  • H20 - "The H2O project is building an interlocking collection of communities based on the free creation and exchange of ideas." -- GPLed.
  • An example of H20 project: Input Method for Thai Language on Mobile Phones
  • Gradeweb - gradebook & content management for teachers. -- Commercial service (30 days free trail).

News: International Educational Development

No comments: