ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-01

Give it a try - Solaris 10 SPARC/x86

Solaris 10 for both SPARC and x86 are now available via Software Express.

It is free (as in beer) to download and use once you have registered. Available in both CD and DVD images.

No comments: