ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-10

Open Access To Scientific Literature: Can It Work?

from slashdot:
evilquaker writes "Nature is running a free web focus on the issue of open access to scientific literature. The current model of scientific publishing dates back to the seventeenth century and -- like the music industry -- is in serious danger of becoming irrelevant because of the rise of the internet. The main issue up for discussion is whether the author-pays/access-is-free model will supplant the author-pays-less/readers-pay-too model."

Nature: access to the literature: the debate continues

No comments: