ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-02

Oops!!

from IZ #28970 GSI: new Thai (th) UI translation for 1.1.2 :

------- Additional comments from ihi Tue May 25 05:45:48 -0700 2004 -------

Hi Arthit,
the provided GSI file contains many format errors! Please take care that the GSI
file format is not violated.

>gsicheck GSI-cws_srx645_ooo113-th-1.sdf | grep "Format of line is unknown" | wc -l

629

There are 629 lines with the wrong amount of tabs. Please fix that lines.


seems like my 'pretty printing' behavior went in bad result eventually T-T

have to fix them ALL .. unless cannot merge back -_-"

โอ๊ะ โอ

No comments: