ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-23

issues on OO.o word counts

loads. IZ #4568 : usability, features IZ #10356 : not counting spaces IZ #14050 : not counting headers/footers IZ #17964 : counting selection, Asian languages IZ #19692 : not counting in-brackets IZ #24038 : readability score and could be more...

4 comments:

Gowza said...

Hello laa.....

Me form the Aus-STRA-Lian CAPITAL mate. Just saying hello.

Thanks for my blog visiting mate.

bact' said...

cheers, man ;)

bact' said...

To be honest,
I just "surfing" around :P

-- follow the links --

At the first place, I was thinking that you're Thai (from your name, I mean the Thai script you used).

Btw, your gaming stuffs are cool ;)

bact' said...

hmm.. many Thai people, esp those who born in the cities, have nickname in foreign language a' krub
(some are English, some are in Chinese).

and you also spelled it in Thai alphabets ;)