ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-07

Back to work

Will go back working again, at the restaurant, today. Get some quids to pay the bills. Exam result will be known this coming Tuesday, and we will see. "Proceed to MSc level dissertation" (be happy) or "Proceed to Diploma level dissertation" (beheaded)

No comments: