ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-04-15

Lucky

Just finished my the first module of my exams. It's better than I was thought, really. Since, at the first place, this morning, I didn't expected that I'm able to write anything. Today's module is Theoretical Linguistics. Last year, its exam was mostly about grammar formalisms -- which I'm not strong. But this year, it add more stuffs about corpora and computational linguistics -- which I've better knowledge on, at least better than those formalisms. Lucky.

No comments: