ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-01-07

whatwewhat.www

WhatWeWant is up online, thanks to keng. A blog about search engine, information retrieval, and those kind of stuffs.

My clothes are currently running around, play catching up each other in the washing machine. It's just almost 6am here, in Edinburgh. Still very dark. During this time of year, the Sun will rises on around 9am ... and says bye-bye on around 4pm <gosh!> -_-"

Actually, just very lazy to woke up. But tomorrow 6pm I have to work at Thai restaurant, and my 'uniform' is not get washed yet. (Today I guess I will back to my flat late, have to finished practical part of my assignment -- due tomorrow 5pm.)

What a busy.

No comments: