ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-09

Unicode for Programmers (draft)

Short tutorials by Jason Orendorff.

With many clear examples of how to work with Unicode in Java and Python.
I like this illustration.

last updated: 1 March 2002, but things that they had referred to haven't changed much since then.